Wynajem mieszkania – o czym pamiętać wynajmując mieszkanie?

Wynajem mieszkania to coraz bardziej popularna opcja, pozwalająca najemcom na uzyskanie dodatkowego przychodu.

O czym pamiętać przy wynajmie mieszkania?

Wynajem mieszkania to stosunkowo prosta procedura, która powinna jednak zostać poprzedzona odpowiednimi formalnościami. Przy wynajmie mieszkania niezwykle istotną jest przede wszystkim dobrze przygotowana umowa, która zabezpiecza zarówno wynajmującego, jak i najemcę. Umowa powinna zostać przygotowana przez osobę posiadającą wiedzę z zakresu prawa mieszkaniowego i regulować między innymi kwestie takie jak:

– przedmiot umowy – czyli dokładne informacje na temat wynajmowanej nieruchomości,

– określenie stron umowy,

– prawa i obowiązki stron umowy,

– wysokość czynszu i innych opłat wraz z terminem i sposobem ich płatności,

– czas trwania umowy – punkt ten może być poszerzony o szczegółowy opis warunków wypowiedzenia umowy,

– regulacje prawa podnajmu – bardzo często wynajmujący nie godzą się na podnajmowanie danej nieruchomości przez najemcę,

– suma kaucji oraz sposób w jaki zostanie rozliczona,

– data oraz podpisy obu stron zawierających umowę.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii dobrze przygotowane umowa najmu mieszkania powinna zawierać również protokół zdawczo – odbiorczy. Dokument ten w szczegółowy sposób opisuje stan mieszkania oraz wszystkich znajdujących się w nim sprzętów – najemca jest zobowiązany do oddania mieszkania w stanie niepogorszonym. Wszelkie szkody wyrządzone przez najemcę są z reguły pokrywane z jego prywatnej kieszeni. W większości przypadków wynajmujący ponosi wyłącznie koszty napraw awarii oraz remontów niewynikających z winy najemcy.

Umowa powinna również w jasny sposób określać wysokość ewentualnych kar umownych, wynikających z nieprzestrzegania jej zapisów.

Wynajem mieszkania – główne obowiązki wynajmującego

Do głównych obowiązków właściciela mieszkania należy zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego i opłacenie odpowiedniego podatku. Wynajęcie mieszkania jest równoznaczne z uzyskaniem dochodu – faktu tego nie można zatajać, gdyż niepoinformowanie urzędu o uzyskiwaniu korzyści majątkowych płynących z wynajmu może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych. Wysokość podatku zależy od formy opodatkowania.

Obowiązkiem wynajmującego jest również zapewnienie komfortowych warunków użytkowania nieruchomości. Właściciel mieszkania jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego działania instalacji wodnych, gazowych, energetycznych czy cieplnych. Do jego obowiązków należy również dokonywanie napraw, pod warunkiem że szkody nie powstały z winy najemcy.

Redakcja febri.pl