Najemca a wynajmujący – prawa i obowiązki stron wynajmujących mieszkanie

Definicje najemcy i wynajmującego są ze sobą niejednokrotnie mylone. W rzeczywistości podmioty te jednak bardzo się od siebie różnią, posiadając zgoła odmienne prawa i obowiązki.

Najemca a wynajmujący – różnice

Najemca to według zapisów prawa osoba, która jest lokatorem danego mieszkania, wynajmując je w zamian za korzyść materialną. Najemca nie posiada praw własnościowych do lokalu i jest zobowiązany do regularnego opłacania czynszu. Osoba ta może wynajmować dany lokal na czas nieokreślony lub określony – wszystko zależy od warunków zawartej umowy.

Wynajmujący to z kolei właściciel wynajmowanej nieruchomości. Jest to osoba czerpiąca określoną korzyść materialną wynikająca z wynajmu mieszkania. Wynajmujący to osoba posiadająca pełne prawa własnościowe do wynajmowanego lokalu. Wysokość czynszu ustalonego przez najemcę jest zapisana w umowie.

Główne prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy określa Ustawa o ochronie praw lokatorów. Na podstawie jej zapisów można wyróżnić następujące zobowiązania i prawa najemcy:

– najemca ma prawo do godnego zamieszkania – punkt ten oznacza, że lokal udostępniany do zamieszkania przez wynajmującego powinien być w pełni przystosowany do zamieszkania,

– najemcy przysługuje określony czas na wypowiedzenie umowy – lokator mieszkania nie może zostać z niego wyrzucony z dnia na dzień. Czas, którym dysponuje najemca na to, by opuścić mieszkanie regulują zapisy umowy najmu,

– najemca ma prawo do zarządzania mieszkaniem – prawo to pozwala najemcy na podpisywanie umów z firmami dostarczającymi usługi internetowe czy telewizyjne, dokonywanie zakupu sprzętu i wyposażenia,

– najemca ma prawo do dokonywania zmian w mieszkaniu – wszelkie nieodwracalne i drastyczne zmiany powinny być jednak wcześniej skonsultowane z właścicielem mieszkania.

Oprócz wielu praw, najemca posiada również szereg obowiązków. Do najważniejszych należy terminowe opłacanie czynszu. Poza tym najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad zapisanych w umowie dotyczących kwestii podnajmu czy posiadania zwierząt domowych.

Główne prawa wynajmującego

Podobnie jak w przypadku najemcy, prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują zapisy ustawy. Do praw wynajmującego należą między innymi:

– ustanowienie kaucji za mieszkanie – kaucja to forma zabezpieczenia wynajmującego przed ewentualnymi zniszczeniami. Wysokość kaucji nie może przekroczyć wartości dwunastu stawek czynszu,

– podniesienie czynszu – właściciel lokalu ma prawo do podniesienia czynszu, może to jednak skutkować wypowiedzeniem umowy przez najemcę,

– egzekwowanie zapłaty czynszu – wynajmujący może egzekwować zapłatę czynszu na wiele sposób, nie może jednak wyrzucić lokatora mieszkania. Prawo do eksmisji posiada wyłącznie sąd.

Redakcja febri.pl