Inspektor nadzoru inwestorskiego – jakie pełni funkcje?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego. Pełni on samodzielną funkcję techniczną i reprezentuje interesy inwestorów na terenie budowy, zwykle nieposiadających wystarczającej wiedzy technicznej w tym zakresie. Inspektor kontroluje zgodność zrealizowanych prac z zatwierdzonym projektem, normami i przepisami oraz jakość użytych materiałów. Sprawdza także jakość wykonanych prac budowlanych i potwierdza ich zakres. Na życzenie inwestora może także brać udział w rozliczeniach finansowych.

Jak zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Każdy inspektor nadzoru posiadać musi odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Zwykle pierwszy i naturalny etap kariery to praca na budowie, jako kierownik robót lub kierownik budowy. Do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych w odpowiedniej do nadzorowanych prac specjalności. Co więcej, inspektor nadzoru musi pełnić funkcję czynnego członka samorządu zawodowego i posiadać ubezpieczenie OC.

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Ustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego to:

  • reprezentowanie inwestora na budowie – sprawując kontrolę zgodności realizacji z pozwoleniem na budowę lub projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

  • weryfikacja jakości wykonanych robót budowlanych i stosowanych do ich wykonania wyrobów,

  • weryfikacja i odbiór robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu,

  • uczestnictwo w próbach oraz odbiorach urządzeń technicznych, przewodów kominowych i instalacji oraz przygotowanie i udział w odbiorze gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania,

  • kontrolowanie rozliczeń (na życzenie inwestora),

  • potwierdzanie wykonanych robót i usunięcia wad.

Jakie są uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do:

  • wydawania poleceń kierownikowi robót lub kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem w dziennik budowy, dotyczących usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości, wykonania badań lub prób, przedstawiania ekspertyz o prowadzonych robotach budowlanych czy informacji potwierdzających dopuszczenie do użytku urządzeń technicznych,

  • żądania od kierownika robót lub kierownika budowy dokonania poprawek, lub ponownego wykonania wadliwie wykonanej roboty,

  • wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może skutkować zagrożeniem lub spowodowaniem niedopuszczalnej niezgodności z projektem.

W przypadku skomplikowanych i rozległych budów, gdzie występują zróżnicowane zakresy robót budowlanych, może być konieczna obecność kilku inspektorów nadzoru o różnych specjalnościach.

Redakcja febri.pl